REGULAMIN

Organizator

Organizatorem Ogólnopolskiego Plebiscytu  „Nagroda Konsumenta” jest firma Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63, posiadająca numer NIP 627-185-47-63, posiadająca numer REGON 361574661, zwana dalej Organizatorem.

Wyróżnienia Programu

Godło „Nagroda Konsumenta” jest znakiem towarowym zgłoszonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – numer prawa wyłącznego R.337677.

Godło „Super Produkt Wybór Konsumentów” jest znakiem towarowym zgłoszonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – numer prawa wyłącznego R.321273.

Godło “Super Marka Wybór Konsumentów” jest znakiem towarowym zgłoszonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – numer prawa wyłącznego R.336914.

Firmy/Marki/ Produkty/Usługi/Sklepy Internetowe, które otrzymały najwyższą ilość głosów za wysoką jakość i zadowolenie konsumenta zostaną wyróżnione Godłem Nagroda Konsumenta, Godłem Super Produkt Wybór Konsumentów lub Godłem Super Marka zwanymi dalej „Godłem”.

Cel głosowania

Celem głosowania jest wyłonienie i nagrodzenie marek, firm, produktów i usług za wysoką jakość i zadowolenie konsumenta.

Czas, przebieg i zasady głosowania

1. Linki kierujące do głosowań znajdują się na stronie Organizatora w zakładce „Strefa Głosowania” oraz na stronie www.ogolnopolskiplebiscyt.pl

2. Głosowania są cykliczne i podzielone na grupy tematyczne.

3. Głosowania  trwają zgonie z zamieszczoną informacją na karcie głosowania online.

4. Jedna osoba może zagłosować jeden raz w każdej grupie tematycznej.

5. O ilości przyznanego Godła decyduje Organizator na podstawie ilość produktów/usług biorących udział w głosowaniu w danej kategorii.

a) w każdym głosowaniu jest podana orientacyjna ilość Godeł, która zostanie przyznana.

b) w przypadku znaczonej dysproporcji Organizator może zmniejszyć  ilość przyznanych Godeł.

6. Pod ocenę konsumentów poddane są firmy/marki/ produkty/usługi /sklepy internetowe ogólnodostępne na rynku.

7. Na stronie Organizatora w zakładce „Strefa Głosowania” opublikowane są  kategorie, w których będą przeprowadzone głosowania.

8. Organizator, Producent lub Konsumenci mogą zgłosić  do głosowania firmę/markę/ produkt/usługę/sklep internetowy.

a) Organizator przyjmuje zgłoszenie na każdym etapie głosowania pod adresem biuro@nagrodakonsumenta.pl. 

9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia firmy/marki/ produktu/usługi/sklepu internetowego pod głosowanie lub jego usunięcie.

10. Producenci, właściciele marek lub dystrybutorzy produktów ocenianych w głosowaniu  maja prawo  do wykorzystania Godła  bez licencji  TYLKO w celu informacji o przebiegających głosowaniach.

11. Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie firmy/marki/ produktu/usługi/sklepu internetowego do głosowania.

12. Organizator nie pobiera opłat za przeprowadzenie głosowania.

Publikacja wyników głosowania

1. Po zakończonym głosowaniu  na stronie Organizatora www.Nagrodakonsumenta.pl w zakładce “Nagrodzeni”  zostają umieszczone firmy/marki/ produkty/usługi/sklepy internetowe, które zostały wyróżnione Godłem oraz została wykupiona Licencja na wykorzystanie Godła.

2. Firmy, które wykupiły Licencję otrzymają wyróżnienie na stronach tematycznych. 

Prawo do wykorzystania znaku

1 Organizator przekaże prawo do wykorzystania Godła  na zasadzie odpłatnej LICENCJI

2. Zasady i prawo do wykupienia Licencji (użytkowania znaku towarowego} „Nagroda Konsumenta”,  „Super Produkt Wybór Konsumentów” lub „SUPER MARKA” zostaną przedstawione jedynie zwycięzcom wyłonionych poprzez głosowanie konsumentów  

3. Licencja zostanie przekazana po opłaceniu kwoty licencyjnej na konto Organizatora.

4. Wykupienie LICENCJI uprawnia do wykorzystania Logotypu „Nagroda Konsumenta”,  „Super Produkt Wybór Konsumentów” lub „SUPER MARKA” 

5. Organizator głosowania publikuje na stronie „Nagroda Konsumenta” w zakładce „NAGRODZENI” tylko zwycięzców, którzy wykupili Licencję z prawem do wykorzystywania Godła.

6. Uczestnicy biorący udział w  głosowaniu, którzy nie wykupili Licencji lub nie przedłużą Licencji – nie mają prawa do wykorzystywania Godła.

7. Firmy, które wykupiły Licencję otrzymają Dyplom w formie elektronicznej.

8. Jakiekolwiek graficzne wykorzystywanie Godła bez uzyskanej LICENCJI lub zgody Organizatora skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty na rzecz Organizatora w kwocie PLN 100.000.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 01 lipca 2018 roku i znajduje się na stronie Organizatora www.NagrodaKonsumenta.pl

2. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje i podejmuje Organizator.

3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące głosowania można kierować na adres e-mail: biuro@nagrodakonsumenta.pl 

4. Wszelkie spory dotyczące przebiegu głosowania oraz innych kwestii z nimi związanych, w tym w szczególności dotyczące wykorzystania Godła „Nagroda Konsumenta”, rozstrzygane będą przez Organizatora.