REGULAMIN

Organizator

Organizatorem głosowania  „Nagroda Konsumenta” jest Centrum Certyfikacji Produktów i Usług Dorota Suchy z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63, posiadające numer NIP 627-185-47-63, posiadające numer REGON 361574661, zwane dalej Organizatorem.

Godło „Nagroda Konsumenta” jest znakiem towarowym zgłoszonym w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem zgłoszenia 477318

Cel głosowania

Celem głosowania jest wyłonienie i nagrodzenie produktów i usług za wysoką jakość i zadowolenie konsumenta.

Czas, przebieg i zasady głosowania

1. Głosowanie odbywa się na stronie Organizatora w zakładce „Strefa Głosowania”

2. Czas głosowania umieszczony jest na stronie Organizatora w zakładce „Strefa Głosowania”

3. Głosowanie jest podzielone na grupy tematyczne

4. Jedna osoba może zagłosować jeden raz w każdej grupie tematycznej 

5. O ilości przyznanego Godła „Nagroda Konsumenta” decyduje Organizator na podstawie ilość produktów/usług biorących udział w głosowaniu w danej kategorii

6. Pod ocenę konsumentów poddane są produkty/usługi ogólnodostępne na rynku

7. Na stronie Organizatora w zakładce „Strefa Głosowania” opublikowane są  kategorie, w których będą przeprowadzone głosowania w najbliższych miesiącach

8. Producent lub konsumenci mogą zgłosić produkt/usługę do głosowania

9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia produktu/usługi pod głosowanie

10. Producenci, właściciele marek lub dystrybutorzy produktów ocenianych w głosowaniu  maja prawo  do wykorzystania Godła Nagroda Konsumenta  bez licencji  TYLKO w celu informacji o przebiegających głosowaniach 

11. Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie prouduktu/usługi do głosowania

12. Organizator nie pobiera opłat za przeprowadzenie głosowania

Prawo do wykorzystania znaku

1 Organizator przekaże prawo do wykorzystania Godła „Nagroda Konsumenta”  na zasadzie odpłatnej LICENCJI

2. Zasady i prawo do wykupienia Licencji (użytkowania logotypu „Nagroda Konsumenta”)zostaną przedstawione jedynie zwycięzcom wyłonionych poprzez głosowanie konsumentów  

3. Licencja zostanie przekazana po opłaceniu kwoty licencyjnej na konto Organizatora

4. Wykupienie LICENCJI uprawnia do wykorzystania Logotypu „Nagroda Konsumenta” 2018 przez okres 10 lat

5. Uczestnicy biorący udział w  głosowaniu, którzy nie zdobyli Godła nie mają prawa do wykorzystywania Godła „Nagroda Konsumenta”

6. Organizator głosowania publikuje tylko zwycięzców na stronie www.NagrodaKonsumenta.pl w zakładce „NAGRODZENI” 

7. Organizator nie informuje i nie publikuje  szczegółowych wyników oraz ilości oddanych głosów na konkretny produkt/usługę

8. Jakiekolwiek graficzne wykorzystywanie loga bez uzyskanej LICENCJI lub zgody Organizatora skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty na rzecz Organizatora w kwocie PLN 100.000.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 01 lipca 2018 roku i znajduje się na stronie Organizatora www.NagrodaKonsumenta.pl

2. W sprawach interpretacji zapisów i wymagań regulaminowych decyzje i podejmuje Organizator.

3. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące głosowania można kierować na adres e-mail: biuro@nagrodakonsumenta.pl 

4. Wszelkie spory dotyczące przebiegu głosowania oraz innych kwestii z nimi związanych, w tym w szczególności dotyczące wykorzystania Godła „Nagroda Konsumenta”, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Close Menu